Grafika artystyczna, która nada Twoim wnętrzom niepowtarzalnego charakteru.

Szanowni Państwo,

W niniejszej polityce prywatności przedstawiamy w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe. Informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Partnerami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz zgodnie z wiążącą Nas umową. Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znalazły przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), które wprowadzają jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest (STUDIO KOLPORPRESS Sp. z o.o. , ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce)

Cele przetwarzania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji naszych usług na rzecz klienta. Jeżeli są Państwo lub chcieliby zostać naszym klientem, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług. W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy. Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

przygotowanie odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
przesyłanie informacji marketingowych oraz wysyłki informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes.
Odbiorcy danych

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania (np. realizacji zleconej usługi). Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo:

wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przeniesienia danych;
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych.
Kontakt w przedmiocie przetwarzania

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować:

pisemnie na adres: ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce;
mailowo na adres biuro@eskamedia.pl;
telefonicznie pod numerem: 41-346-31-02

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przesłania informacji marketingowej i oferty handlowej.

Copyright 2021 © METALIC ART